DISCLAIMER & GEBRUIKSVOORWAARDEN

INLEIDING

Bestwallclock.com (de "Site") wordt beheerd door bestwallclock Company ("wij" en "ons" en "onze"). Gebruik van de Site is op de voorwaarden die in dit document ("Gebruiksvoorwaarden"). Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de Site. Door deze Site te bezoeken en te gebruiken, geeft u te kennen dat u ermee instemt aan deze Gebruiksvoorwaarden gebonden te zijn. Ze vormen een wettelijke overeenkomst tussen u en ons en kunnen alleen met onze toestemming worden gewijzigd. Ze moeten worden gelezen in combinatie met alle details op de Site over de werking van de Site en de diensten die beschikbaar zijn.

De levering van producten of diensten die u op deze Site bestelt, is onderworpen aan onze Algemene Voorwaarden. U dient ook ons Privacybeleid te lezen. Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen door ze op de Site

TOEGANG TOT DE SITE

Wij kunnen niet garanderen dat de Site continu of zonder onderbrekingen zal werken of vrij van fouten zal zijn. U mag niet proberen de goede werking van de Site te verstoren en u mag in het bijzonder niet proberen de beveiliging te omzeilen, te knoeien met de Site, deze te hacken of op andere wijze de Site of een computersysteem, server, router of ander apparaat met een internetverbinding te verstoren.

U bent er verantwoordelijk voor dat uw computersysteem voldoet aan alle relevante technische specificaties die nodig zijn om de Site te gebruiken en compatibel is met de Site. U begrijpt ook dat wij niet kunnen garanderen of garanderen dat de inhoud van de Site vrij zal zijn van infecties, virussen en/of andere code met besmettelijke of destructieve eigenschappen. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en viruscontroles (inclusief anti-virus en andere beveiligingscontroles) om te voldoen aan uw specifieke vereisten voor de veiligheid en betrouwbaarheid van gegevensinvoer en -uitvoer.

Van tijd tot tijd kunnen wij de toegang tot sommige functies of delen van de Site, of de gehele Site, beperken tot gebruikers die zich bij ons hebben geregistreerd. Als u een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andere informatie kiest of krijgt als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet u deze informatie vertrouwelijk behandelen en mag u deze niet aan derden bekendmaken. Wij hebben het recht om elke gebruikersidentificatiecode of elk wachtwoord, door u gekozen of door ons toegekend, op elk moment onbruikbaar te maken indien u naar onze mening niet hebt voldaan aan een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.

NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE

Wij zullen redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de informatie op de Site accuraat is, maar commentaar en ander materiaal dat op de Site wordt geplaatst, is niet bedoeld als advies waarop kan worden vertrouwd. Behalve voor zover onze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, geven wij geen verklaring of garantie dat de informatie nauwkeurig, volledig of up-to-date is en, voor zover wettelijk toegestaan, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade veroorzaakt door enig vertrouwen in dergelijke informatie door u of door iemand aan wie u dergelijke informatie meedeelt.

Indien u onnauwkeurige informatie op de Site aantreft, laat het ons dan weten en wij zullen trachten deze zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te corrigeren, indien wij daarmee akkoord gaan.

LINKS NAAR DEZE EN ANDERE WEBSITES

Wij kunnen van tijd tot tijd links verschaffen die u in staat stellen om rechtstreeks vanaf de Site naar websites van derden te gaan. Dergelijke sites van derden staan niet onder onze controle en, tenzij anders vermeld, hebben wij geen relatie met de derden en leveren wij geen bijdrage aan de inhoud van dergelijke websites. Wanneer u doorklikt naar deze sites verlaat u het door ons gecontroleerde gebied, zodat wij geen verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden voor eventuele problemen die ontstaan in verband met het gebruik van uw gegevens door derden, de inhoud van de sites of de door deze sites aan u aangeboden diensten.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, een link van een andere internetsite naar materiaal of informatie op deze Site te verbieden. Onverminderd dat recht mag u, als u een link naar de Site wilt plaatsen, dit alleen doen op voorwaarde dat u een link plaatst naar de startpagina van de Site, maar deze niet repliceert, en onder de volgende voorwaarden:

  • u verwijdert, vervormt of wijzigt anderszins de grootte of het uiterlijk van ons logo niet;
  • u geen frame of een andere browser- of randomgeving rond de Site maakt;
  • u op geen enkele wijze impliceert dat wij andere producten of diensten dan de onze onderschrijven;
  • u geeft geen verkeerd beeld van uw relatie met ons en geeft geen andere onjuiste of misleidende informatie over ons;
  • u op geen enkele andere wijze gebruik maakt van de handelsmerken die op de Site worden weergegeven zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;
  • u geen link plaatst vanaf een website die niet van u is; en
  • een website van waaruit u een link naar de Site maakt, geen inhoud bevat die onsmakelijk, aanstootgevend of controversieel is, inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een andere persoon of anderszins niet voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

ONZE AANSPRAKELIJKHEID

Hoewel wij hopen dat deze Site interessant zal zijn voor gebruikers (en behalve in de mate dat onze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn), aanvaarden wij geen aansprakelijkheid en bieden wij geen garanties of voorwaarden met betrekking tot deze Site of de inhoud ervan, voor zover dergelijke aansprakelijkheid bij wet kan worden uitgesloten.

Indien u een consument bent en geen zakelijke gebruiker, zijn wij niet aansprakelijk jegens u voor zakelijke verliezen en zijn wij alleen aansprakelijk voor verliezen die redelijkerwijs voorzienbaar zijn.

Indien u een zakelijke gebruiker bent, zijn wij in geen geval aansprakelijk jegens u voor enige indirecte of gevolgschade, winstderving, inkomstenderving of goodwill voortvloeiend uit uw gebruik van, of onvermogen tot gebruik van, de Site of informatie op de Site. Behalve zoals bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, zijn alle voorwaarden die door de wet worden geïmpliceerd uitgesloten.

Dit omvat of beperkt op geen enkele manier onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, of onze verantwoordelijkheid voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken en elke andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten.